Wróć na górę

Strona główna Oferta Ewaluacja i badania miejskie

Badania miejskie

Cykliczne badania miejskie prowadzone są na dużych populacjach mieszkańców miast. Mamy doświadczenie w badaniu opinii, które dotyczą warunków zamieszkiwania, działania władz oraz instytucji miejskich w wybranym obszarze. Sprawdzamy poziom zaufania do nich, a także potrzeb związanych z infrastrukturą czy usługami publicznymi w danym miejscu.

W zależności od  bieżących problemów pojawiających się w sferze publicznej miasta uzupełniamy narzędzia badawcze o dodatkowe elementy, takie jak: badania postrzegania ruchu turystycznego, warunków życia seniorów w danym mieście czy partycypacji społecznej mieszkańców.

Wyniki realizowanych przez nas badań ankietowych wykorzystywane są przez zlecające je podmioty miejskie do rozpoznawania problemów najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców, poprawy jakości polityk miejskich i podnoszenia potencjału rozwojowego miasta, a co za tym idzie zwiększania komfortu życia jego mieszkańców.

Ewaluacja

Ewaluacją określa się ocenę wartości interwencji publicznej przy wykorzystaniu określonych kryteriów takich jak skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i trwałość oraz standardów specyficznych dla konkretnej dziedziny, w której projekt jest realizowany. Służy przede wszystkim określeniu potrzeb oraz stopnia ich zaspokojenia dzięki wdrożeniu interwencji. Sprawnie zrealizowana może prowadzić także do usprawnienia procesu zarządzania realizacją projektu i podniesienia jego skuteczności i efektywności.

Cele te realizujemy poprzez analizę założeń i dogłębne zrozumienie specyfiki projektu, zapoznanie się z potrzebami naszych beneficjentów, określenie kierunków działań, a także ich mocnych i słabych stron oraz barier realizacji. Bardzo istotnym elementem ewaluacji jest również porównanie założonych i osiągniętych produktów i rezultatów. Prowadzimy ewaluacje typu: ex ante, mid-term oraz ex post.

Zobacz również: