layoutStandard-research-pl.tpl

DESK RESEARCH

Analiza danych zastanych

Analiza danych zastanych (desk research) to analiza ogólnodostępnych źródeł danych. Jej zaletą jest krótki czas i niski koszt analizy, która pomija etap zbierania danych wśród badanych.

Analiza danych zastanych obejmuje najczęściej poniższe źródła:

  • dane statystyczne,
  • strony internetowe,
  • raporty i publikacje branżowe,
  • prasę i czasopisma branżowe,
  • akty prawne.

Istnieje także możliwość uzupełnienia analizy o ekspertyzę wykonaną w oparciu o literaturę naukową z badanego obszaru.