layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA ILOŚCIOWE

Badania ilościowe

Realizujemy badania ilościowe technikami face-to-face, CATI oraz CAWI.

Face-to-face

Badania ilościowe face-to-face (PAPI, Paper And Pencil Interviews) polegają na osobistym kontakcie ankietera z badanymi osobami, w trakcie którego wypełniane zostają kwestionariusze badawcze. INQUISIO.research współpracuje z ogólnopolską siecią ankieterską zdolną do realizacji badań w dowolnie wybranych lokalizacjach na terenie Polski. W projektach face-to-face uczestniczą także współpracujące z nami sieci koderów i kontrolerzy jakości pracy ankieterskiej.

CATI

Wywiady telefoniczne (CATI, Computer Aided Telephone Interviews) polegają na telefonicznym kontakcie ankietera z respondentem, podczas którego ankieter uzupełnia wyświetlany na komputerze kwestionariusz. Projekty realizowane są przez przeszkolonych ankieterów pracujących pod stałym nadzorem kierownika studia CATI. Współpracujemy ze studiami CATI bazującymi na czołowych oprogramowaniach CADAS i CATI-SUPPORT, dając możliwość sprawnej realizacji projektów CATI.

CAWI

Ankieta internetowa (CAWI, Computer Aided Web Interview) umożliwia dotarcie do dużych lub trudno dostępnych grup badanych. Dla potrzeb realizacji badań CAWI umożliwiamy skorzystanie z bazy danych polskich internautów, obejmującej kilkanaście milionów użytkowników lub z panelu respondentów, zawierającego również ściśle sprecyzowane grupy docelowe respondentów.